Kvalitativa tjänster - alltid

Vårt arbete ska alltid genomsyras av kvalitet och vi följer gällande riktlinjer för branschen. Vi utvecklar oss ständigt och kvalitetssäkrar vår verksamhet löpande.

 STVF
Vi är medlemmar i Sveriges TV-inspektions Företag - STVF, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring vad avser rörinspektion. Av ett hundratal företag som tillämpar rörinspektionstekniken kommersiellt är idag cirka 60% medlemmar i föreningen STVF.

STOR
Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening är en sammanslutning av specialister som säkrar miljön. Via föreningen är vi auktoriserade för 5-årskontroll av oljeavskiljare. STOR verkar för att säkerhet, arbetsmiljö och kvaliteten inom branschen säkerställs och utvecklas. Dess medlemmar omnämns som seriösa och kunniga företagare som bedriver verksamhet inom tankrengöring, cisternkontroll, slamsugning, högtrycksspolning, torrsugning, farligt avfall och olje- och kemikaliesanering.


ACKREDITERING - BESIKTNING AV OLJEAVSKILJARE
Nu tar vi vårt kvalitetsarbete ytterligare ett steg. Numera är vi via Swedac ackrediterade som kontrollorgan för besiktning av oljeavskiljare.
Typ av kontroll: Femårskontroll av oljeasvkiljarsystem
Kravspecifikation: SS-EN 858-2. 


ISO 14001:2015 OCH OHSAS 18001:2007
Vi är självklart ISO-certifierade, både inom kvalitet och arbetsmiljö.