Vi tömmer och besiktigar din olje- och fettavskiljare

Visste du att oljeavskiljningsutrustning måste besiktigas med regelbundna intervaller? Varje kommun har bestämmelser vad som ska kontrolleras vid dessa besiktningar. Normen som vanligtvis följs är SS-EN 858-2. Vi erbjuder besiktning för alla typer verksamheter som avskiljer olja. Det kan vara verkstäder, tvättinrättningar, bensinmackar och industrier med processvatten. Även 5-års besiktning görs av äldre oljeavskiljare. 

Besiktning olja/fett avskiljare

Tömning av olje- och fettavskiljare

Att tömma en avskiljare på bästa sätt ställer krav på personen som tömmer och utrustningen som används. Vår tömningspersonal är erfarna och godkända för att tömma olje- och fettavskiljare och använder modern och smidig utrustning. Avfallet tas omhand och hanteras på ett miljösäkert sätt.